Inteligentny Rozwój (2014-2020):

WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Informujemy, że firma Steelpress Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie na badania przemysłowe w programie: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć:

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.poir.gov.pl 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/BR/2017:

ZO 1/BR/2017